Go to Top

Economie Sociala=Misiune Sociala


Investim în dezvoltare durabilă 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Obiectiv specific 4.16 – Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă
Titlul proiectului: „Economia socială=Misiune socială”
Contract: POCU/449/4/16/128587

      Proiectul contribuie la atingerea obiectivul general POCU ,,dezvoltarea resurselor umane prin creșterea accesului la un sistem de educație si formare profesionala de calitate, stimularea ocupării, cu precădere pentru tineri, reducerea sărăciei si a excluziunii sociale prin facilitarea accesului de servicii sociale si de sănătate’’, prin înființarea de 23 întreprinderi de economie sociala, asigurarea funcționarii acestora prin finanțare, întreprinderile vor genera noi locuri de munca, implicit creșterea gradului de ocupare si reducerea sărăciei, in regiunea de Sud Est.
Totodată, se asigura nevoia de formarea a viitorilor antreprenori si integrarea persoanelor vulnerabile in întreprinderile sociale nou înființate in concordanta cu obiectivul tematic al programului 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei si a oricărei forme de discriminare, si implicit va contribui la realizarea obiectivului asumat de către România în PNR referitor la reducerea cu 580 000 a numărului de persoanelor expuse riscului de sărăcie sau excluziune sociala până în anul 2020, fața de 2008.
In același timp, proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor asumate de Romania in contextul Strategiei Europa 2020, prin derularea unui program de formare profesionala in domeniul antreprenorial, contribuind la dezvoltarea competentelor, abilitaților si cunoștințelor a minim 120 de persoane interesate de înființarea unei întreprinderi sociale din care nu pot face parte tinerii NEETs (care nu urmează nicio forma de învățământ si nici nu au un loc de munca) cu vârsta între 16 – 24 ani.
Proiectul este relevant pentru atingerea Obiectiv Specific (O.S.) 4.16:  capacitații întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o maniera auto-sustenabila’’ deoarece asigura înființarea si funcționarea a 23 întreprinderi de economie sociala, promovează economia sociala direct si implicit.
Sustenabilitatea întreprinderilor sociale este susținuta si post implementarea proiectului întreprinderile sociale beneficiind de consultanta si sprijin . Conform PDR 2014-2020 Sud Est, sistemul urban Brăila-Galați a înregistrat in ultimii ani un declin economic, fiind evidențiată necesitatea unui catalizator economic, astfel vizarea acestei zone pentru derularea de activități de informare, formare si finanțare antreprenoriala contribuie la soluționarea acestei probleme.
Proiectul contribuie si la atingerea obiectivelor Strategia Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca 2014-2020 (SNOFM) își propune sa impulsioneze eforturile de a atinge ținta de ocupare stabilita de România pentru anul 2020, si anume o rata de ocupare de 70% pentru populația în vârsta de 20- 64 de ani, deoarece se vor crea noi locuri de munca, care vor fi ocupate de eșantionul mai sus prezentat.
Îndeplinirea acestei ținte va reprezenta contribuția României la realizarea dezideratului european în materie de ocupare stabilit prin Strategia Europa 2020, strategie care își propune ca Europa sa crească inteligent, durabil si favorabil incluziunii si sa găsească mijloace pentru a crea noi locuri de munca.
Nevoia identificate ca urmare a studiului, se prezinta astfel:

 1. a) Nevoia de informare si conștientizare in rândul publicului larg, cu privire la beneficiile economiei sociale,
 2. b) Nevoia de formare profesionala (antreprenoriat)i pentru GT pentru a putea face fata provocării de a înființa întreprinderi sociale,
 3. c) lipsa locuri de munca ,
 4. d) lipsa de întreprinderi sociale care sa creeze noi locuri de munca.
 5. e) Nevoia de consiliere privind înființarea întreprinderilor sociale
 6. f) Nevoia încheierii unui parteneriat funcțional intre structurile economice nou create si administrația publica,

      Proiectul se va derula la nivelul Regiunii Sud Est, cu accent în județul Brăila, in comunitățile: Brăila cu suburbii, Mircea Voda si comunități limitrofe, Ianca si comunitățile limitrofe, Siliștea si comunitățile limitrofe, Gemenele si comunitățile limitrofe.
Soluția adoptata pentru rezolvarea nevoilor identificate consta in înființarea întreprinderilor sociale care presupune informarea/recrutarea grupului ținta, formarea antreprenorilor, elaborarea planurilor de afaceri, finanțarea planurilor de afaceri, consilierea si monitorizarea întreprinderilor, vor fi satisfăcute într-un procent însemnat. Totodată, funcționarea întreprinderilor sociale, post implementare, va genera o scăderea a sărăciei în rândul comunității si o satisfacere a nevoilor sociale în mare masura si in acelasi timp poate fi un motor de dezvoltare economica.
Impactul regional al proiectului sprijina obiective asumate de actorii locali implicati in parteneriat prin informarea si constientizarea locuitorilor din regiunea de Sud Est cu privire la beneficiile si oportunitatile din domeniul antreprenorial, asigurandu-se premisele dezvoltarii de noi întreprinderi si, implicit, crearea de noi locuri de munca.
Contextul implementarii proiectului;
Conform informatiilor oferite de PDR Sud-Est 2014-2020, regiunea se confrunta cu nivelul scazut al productivitatii muncii, inregistrand valori sub media naționala. Rata scazuta de activitate si de ocupare la nivelul regiunii reprezinta de asemena, o problema identificata si prezentata in cadrul planului de dezvoltare. În ceea ce priveste populatia activa, aceasta este influentata si de fenomenele demografice precum imbatranirea populatiei si miscarea migratorie.
Datele furnizate de Institutul Național de Statistica evidentiaza faptul ca rata de activitate din trimestrul II al anului 2018, calculata pentru grupa de varsta 15-64 ani la nivelul regiunii Sud-Est (mai exact 65%) este cu 5 procente mai redusa decat rata inregistrata la nivelul macroregiunii II (70%), dar si sub rata de activitate la nivel national pentru aceeasi categorie de varsta si aceeasi perioda de timp (68,4%).
In ceea ce priveste rata de ocupare, in trimestrul II al anului 2018 la nivelul regiunii Sud-Est, se inregistra o pondere de 60,8%, mai scazuta decat valoare de la nivel national de de 65,5%. Pentru categoria de varsta 25-34 ani, rata de ocupare este de 71,3% in regiunea Sud-Est, aceasta fiind mai scazuta decât rata intregistrata la nivel national de 79%. Cea mai scazuta rata de ocupare la nivelul regiunii SE este inregistrata pentru grupa de varsta 15-24 ani, 25,6%, in timp ce rata somajului la nivelul regiunii pentru aceasta categorie de varsta este cea mai ridicata, fiind inregistrata o rata de 18,5%.
Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistica, in anul 2017 regiunea SE inregistreaza a treia cea mai mare rata a riscului de saracie sau excluziune sociala, si anume 42,5%. Acelasi loc il ocupa si in ceea ce priveste rata sărăciei relative, intregistrand o rata de 29,6%. De asemenea, datele obtinute de INS claseaza regiunea pe ultimul loc cu cea mai mare rata a persoanelor sub 60 ani din gospodariile cu intensitate foarte redusa a muncii (adica gospodariile in care adultii in varsta apta de munca desfasoara activități reprezentand mai putin de 20% din potentialul lor de munca din ultimul an). Rata somajului in regiunea SE in trimestrul II al anului 2018 este de 6,4% pentru persoanele cu varsta intre 15-64 ani, fiind a doua cea mai ridicata rata a somajului inregistrata in regiunile Romaniei.
De asemenea, conform INS, regiunea se confrunta cu un numar foarte mic de locuri de munca vacante, mai exact 4090 in semestrul III al anului 2018. Veniturile totale medii lunare pe o persoana, in anul 2017 la nivelul regiunii SE este de 1183,4 lei, fiind al treilea cel mai scazut venit dintre regiunile Romaniei, avand in acelasi timp cel mai mic castig salarial nominal mediu net lunar de 1987 lei.
Implicarea a minim 120 de persoane in procesul de formare antreprenoriala, subventionarea a minim 23 de întreprinderi sociale noi si crearea de noi locuri de munca asigura un proces continuu si sustenabil de dezvoltarea economica si competitiva a regiunii. In concordanta cu demersul initiat prin POCU privind promovarea inovarii sociale, la nivelul proiectului sunt integrate activități si initiative care vizeaza promovarea egalitatii de sanse si comportamentul nediscrimininatoriu. Se vor derula campanii de informare si promovare atat in mediul urban, cat si in rural, iar la activitatile proiectului vor putea participa in egala masura femei si barbati, persoane cu dizabilitati, persoane de alte etnii etc.. Mai mult, concursul de planuri de afaceri va fi deschis publicului larg, nu doar participantilor la curs, asigurand astfel acces egal pentru toti cetatenii, si, de asemenea, se va avea in vedere elaborarea unei brosuri de informare ce va fi distribuita in cadrul activitatilor proiectului, pentru a incuraja actorii locali sa elimine criteriile discriminatorii din procesul de integrare pe piata muncii a persoanelor vulnerabile si pentru a mentine si atrage forta de munca la nivel local in scopul prevenirii efectului de depopulare.
 
Grup ținta
Grupul ținta (GT) al proiectului va fi format dintr-un numar de minim 120 de persoane (femei si barbati, fara ), care doresc sa infiintieze întreprinderi sociale prin dezvoltarea de competentele antreprenoriale in domeniul economiei sociale si care indeplineasc cumulativ urmatoarele criterii de selectie:

  1. sa aiba resedința/domiciliul în mediul rural sau urban in unul din cele 6 județe componente ale regiunii Sud-Est;
  2. varsta de 18 ani impliniti si peste aceasta varsta (in cazul in care Planul de afaceri este selectat spre finanțare sa poata intreprinda procedurile specifice infiintarii si gestionarii intreprinderii sociale);
  3. sa aiba celputin studii medii liceale pentru a putea participa la cursurile de formare antreprenoriala;
  4. nu a fost condamnat printr-o hotarâre judecatoreasca definitiva si irevocabila pentru frauda, corupție, implicare în organizații criminale sau în alte activitați ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunitații Europene;
  5. sa nu faca parte din categoria tinerii NEETs cu vârsta 16-24 ani (care nu urmeaza nicio forma de învațamânt si nici nu au un loc de munca);
  6. nu a beneficiat de finanțare prin alte proiecte finantate prin POCU care vizeaza acelasi tip de activități;
  7. nu face parte din echipa de management/implementare a proiectului;
  8. sa fie de acord cu utilizarea/prelucrarea datelor personale furnizate.

      Pentru selectia GT nu vom aborda criterii discriminatorii legate de sex, etnie, orientare sexuala, religie, varsta (plecand de la cerinta ca membrii GT sa aiba cel putin 18) in sensul ca vor incuraja persoanele cu varsta de peste 64 de ani sa participe la activitatile proiectului, incurajand in acest fel persoanele varstnice sa se implice in rezolvarea problemelor sociale ale comunitatii prin experienta lor (in acest fel valorificam o resursa inestimabila prin implicarea persoanelor varsnice).
Membrii GT vor fi informați despre obligativitatea de a furniza datele lor personale si despre faptul ca datele lor personale vor fi prelucrate în aplicatiile electronice SMIS/MySMIS, in toate fazele de evaluare/ contractare/ implementare/ sustenabilitate a proiectului, cu respectarea dispozițiilor legale menționate.
Membrii grupului ținta vor fi recrutati si inscrisi ca beneficiari directi ai proiectului ca urmare a actiunilor de informare si conștientizare a oportunitatilor oferite de antreprenoriatul social prin înființarea de întreprinderi sociale.
Persoanele interesate sa infiinteze întreprinderi sociale, respectiv beneficiarii directi ai proiectului, vor participa la cursuri de formare profesionala pentru obtinerea de competente antreprenoriale in economie sociala (antreprenoriatului social).
Dupa obtinerea competentelor in domeniul antreprenoriatului sociale, pentru consolidarea si aprofundarea cunostintelor acumulate, complementar cursului de antreprenor social, persoanele din GT, (minim 40 de persoane din cele 120 de persoane participante la cursul de antreprenoriat social), vor participa la cursul de manager de intreprindere sociala, unde se vor abora si module de comunicare,negociere, marketing social.
Membrii GT vor putea realiza individual sau in grupe de maximum 5 persoane Planuri de Afaceri in vederea obtinerii de finanatari prin schema de ajutor de minims. Membrii GT ai caror Planuri de Afaceri au fost selectate spre finanțare si ulterior validate de AM/OIR POCU, vor beneficia de consiliere personala in vederea infiintarii si functionarii întreprinderile sociale care vor implementa planurile de afaceri.
Pentru implementarea Planurilor de Afaceri, activitatea desfasurata in cadrul întreprinderilor sociale desfasurata de membrii GT, in calitatea lor de reprezentanti legali ai entitatii noi infiintate va fi monitorizata pe perioada de implementare si post implementare a proiectului.
Parte dintre membrii GT, care nu au prezintat un plan de afaceri sau planul de afaceri nu a indeplinit criteriile de eligibilitate de a fi finantat, vor putea ocupa locurile de munca din cadrul întreprinderilor noi infiinate, contribuind in acest fel la sustinerea si dezvoltarea econimiei sociale in ansamblul ei, valorificand cunostintele acumulate in cadrul cursurilor la care au participat.
Beneficiari indirecti ai proiectului sunt reprezentati din membrii comunitatii locale/judetene si implicit de membrii comunitatii romanesti care vor beneficia de efectele sociale si economice oferite de actiunea si dezvoltarea ecomoniei sociale in ansamblul ei, respectiv prin diminuarea sărăciei si reducerea gradului de saracie a grupurilor vulnerabile.
 Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
       Obiective proiect
Obiectivul general al proiectului il constituie promovarea incluziunii sociale prin înființarea de întreprinderi sociale ce vor actiona in cadrul Regiunii de Sud-Est a Romaniei, in scopul combaterii sărăciei prin integrarea pe piata fortei de munca a persoanelor vulnerabile.
Obiectivul general al proiectul contribuie la realizarea obiectivului tematic 9 „Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei si a oricarei forme de discriminare”, prin actiunile adresate publicului larg de informare si promovare a economiei sociale, abordata ca si economie solidara.
In acest sens, proiectul va asigura informarea publicului larg si va promova economia sociala prin activitatile/subactivitatile/actiunile propuse care vor viza:
– desfasurarea de sesiuni de informare/workshopuri, sustinute de materiale informative care vor prezenta/aborda oportunitatile oferite societatii ca urmare a dezvoltarii si sustinerii economiei sociale;
– prezentarea in mediul online a rolul si importanta antreprenoriatului social care actioneaza in sensul combaterii discriminarii si promovarii egalitatii de sanse si gen;
– lucrarea de Analiza Sectorului Economiei Sociale in Contextul Regiunii de Sud- Est
Obiectivul general defineste cadrul de sprijin pentru dezvoltarea economiei sociale si combaterea sărăciei, pliindu-se in acest fel pe prevederile/cerintele       Obiectivului specific 4.1 „Consolidarea capacitații întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o maniera auto-sustenabila” din cadrul Axei prioritara 4 „Incluziunea sociala si combaterea sărăciei”, POCU 2014 – 2020, prin:
– înființarea a minim 23 de întreprinderi sociale si sustinerea functionarii acestora intr-o maniera auto-sustenabila urmare a finantarii planurilor de afaceri prin intermendiul schemei de ajutor de minimis;
– constituirea unui nucleu de antreprenori ce vor activa in domeniul economiei sociale, format din persoanele participante la programe de formare profesionala (reprezentand 95% din numarul de 120 persoane selectate sa faca parte din GT).
Prin obiectivul general al proiectului ne propunem dezvoltarea si implementarea de masuri integrate care au ca scop si vor genera:
– informarea publicului larg cu privire la economia saociala ca factor al dezvoltarii societatii;
– înființarea de întreprinderi sociale;
– desfasurarea de programe de formare antreprenoriala si de dezvoltare de competente cu privire la gestionarea de afaceri specifice cerintelor economie sociale;
– sustinerea functionarii întreprinderilor sociale (prin consultanta, vizibilitate si monitorizare activitate) pe perioada de desfasurare a proiectului, in perioada de sustenabilitate si dupa perioada de sustenabilitate a proiectului (consultanta, vizibilitate), prin crearea unei structuri in cadrul organizational al Liderului de parteneriat (Birou Regional de Dezvoltarea si Sprijin a Economiei Sociale), crearea unui parteneriat ce vor functiona sub forma unei retele de sprijin a dezvoltarii si functionarii întreprinderilor sociale.
Pachetul de masuri integrate propuse in cadrul proiectului vor genera un efect pozitiv pe termen lung, contribuind la:
– cresterea gradului de cunoastere/informare a publicului larg cu privire al importanta dezvoltarii si sustinerii economiei sociale ca factor al dezvoltarii societatii in ansamblul ei;
– cresterea numarului entitatilor sociale (întreprinderi sociale) care activeaza in Regiunea de Sud Est a tarii, a caror scop final este de a contribui la reducerea sărăciei si rezolvarea problemelor sociale ale cetatenilor/persoanelor care fac parte din grupuri vulnerabile;
– cresterea nivelului de competente antreprenoriale ale persoanelor interesate sa infiinteze întreprinderi sociale, asa cum sunt ele definite prin Legea nr. 219/2015, legea întreprinderilor sociale;
– formarea nunui nucleu de antreprenori sociali ce vor activa in domeniul economiei sociale ca promotori ai dezvoltarii societatii in ansamblul ei;
– cresterea numarului de locuri de munca prin înființarea intreprinerilor sociale ce vor activa in Regiunea de Sud Est;
– reducerea gradului de saracie prin antrenarea pe piata fortei de munca a persoanelor din grupuri vulnerabile;
– cresterea gradului de implicare si participare activa a antreprenorilor la identificarea si rezolvarea unor probleme sociale;
– funcționarea intr-o maniera sustenabila a întreprinderilor sociale prin acordarea de consultanta, de catre Birou Regional de Dezvoltarea si Sprijin a Economiei Sociale, in vederea sustinerii si dezvoltarii afaceilor întreprinderilor sociale (consultanta in domeniul achizitiilor publice; consultanta juridica; consultanta financiara; consultanta in marketing; consultanta pentru dezvoltarea pietelor de desfaceri; consultanta in atragerea de fonduri nerambursabile);
– dezvoltarea de politici (locale, regionale sau nationale) care sa vina in sprijinul dezvoltarii si sustinerii economiei sociale, constientizarea autoritatilor publice de importanta dezvoltarii si sustinerii economiei sociale.
       Obiectivele specifice ale proiectului

Obiectiv specific nr. 1

Cresterea gradului de cunoastere/informare si conștientizare a publicului larg cu privire al importanta dezvoltarii si sustinerii economiei sociale ca factor al dezvoltarii societatii in ansamblul ei, prin 2 canale de informare, utilizarea a 9 mijloace de informare si a 4 instrumente de lucru ce vor functiona pe o perioada de 35 luni, cu extindere pe termen lung.
Obiectivul specific este atins prin intermediul:
– Activitatii nr.3  in cadrul careia vom actiona pentru informarea publicului larg, prin realizarea de materiale informative ce vor fi postate in mediul online si distribuite in mod clasic, direct publicului larg, transmiterea de adrese/comunicate autoritatilor publice din cele 6 judete ale Regiunii de Sud – Est, organizarea de 6 sesiuni de informare cu participare a cel putin 200 persoane ;
– Activitatii nr. 12 , unde se precizeaza faptul ca prin Biroul Regional de Dezvoltarea si Sprijin a Economiei Sociale (infiinata in luna a doua de implementare a proiectului) se vor utiliza 4 instrumente de lucru in scopul cresterii/imbunatatirii vizibilitatii economiei sociale in ansamblul ei ;

Obiectiv specific nr. 2

Cresterea nivelului de competenta în domeniul antreprenoriatului social pentru 120 pers interesate sa infiinteze întreprinderi sociale, urmare a participarii acestora, la:
– 1 curs de formare profesionala specifica antreprenoriatului social (Antreprenor in economia sociala COR 112032), ce se va desfasura pe durata a 50 ore;
– o activitate de sprijin in vederea dezvoltarii de competente complementare specializare în domenii relevante pentru antreprenoriatul social (Manager in întreprinderi sociale COR 112036), care se va desfasura cu participarea a minim 40 de pers (din rândul celor 120 de pers), pe durata a 80 ore.

Obiectiv specific nr. 3

Selectia, intr-o perioada de 3 luni, a 23 Planuri de Afaceri in vederea finatarii lor prin schema de ajutor de minimis.

Obiectiv specific nr. 4

Infiintarea, a minim 23 de luni, finanțarea prin acordarea de ajutoare de minimis, funcționarea, dezvoltarea acestor incepand cu demararea etapei a II-a a proiectului, cu extindere a functionarii lor pe termen lung dupa finalizarea proiectului, avand la baza cadrului de general de constituire, realizare, sustinere financiara si dezvoltare a întreprinderilor sociale.

Obiectiv specific nr. 5

Dezvoltarea, intr-o perioada de 35 de luni, cu extindere pe termen lung, a unui (1) sistem de sprijin a întreprinderilor sociale din Regiunea de Sud Est si a economiei sociale in general, prin constituirea in cadrul ASOCIAȚIEI „CENTRUL DE  INFORMARE SI
DOCUMENTARE PENTRU. INTEGRARE EUROPEANA SI DEZVOLTARE DURABILA BRAILA a Biroului Regional de Dezvoltarea si Sprijin a Economiei Sociale

 

Sari la conținut