Nr.crtDenumireLuna / An Document
1Anunt August 2022Document

Potrivit prevederilor Legii 544/2001 şi Legii 52/2003 responsabil, în cadrul instituţiei, de difuzarea informaţiilor de interes public este Alexandrică Mirela.

Date de contact:
Alexandrică Mirela

Programul zilnic al compartimentului de informare si relatii publice :
Luni-Vineri: 8.00 – 16.00
Mail: primaria.ianca@yahoo.com

Lista categoriilor de documente produse/gestionate

Nr.crtDenumireAnDocument
Raport de evaluare a implementarii Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public2021Document
Raport de evaluare a implementarii Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public2020Document
Raport de evaluare a implementarii Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica2020Document
Raport de evaluare a implementarii Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public2019Document
Raport de evaluare a implementarii Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica2019Document
Raport de evaluare a implementarii Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public2018Document
Raport de evaluare a implementarii Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica2018Document
Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind codul administrativDocument

Norme metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

CAP. 1
Dispozitii generale
ART. 1
(1) Prezentele norme metodologice stabilesc principiile, procedurile si regulile de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.
(2) Dispozitiile prezentelor norme metodologice se aplica tuturor autoritatilor si institutiilor publice, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 544/2001.
………….
CAP. 3
Procedurile privind accesul liber la informatiile de interes public
ART. 11
(1) Accesul la informatiile de interes public comunicate din oficiu se realizeaza prin:
a)afisare la sediul autoritatii sau institutiei publice ori prin publicare in Monitorul Oficial al Romaniei sau in mijloacele de informare in masa, in publicatii proprii, precum si in pagina de Internet proprie;
b)consultare la sediul autoritatii sau institutiei publice, in punctele de informare-documentare, in spatii special destinate acestui scop.
(2) Afisarea la sediul autoritatii sau institutiei publice este, in cazul tuturor autoritatilor si institutiilor publice, modalitatea minima obligatorie de difuzare a informatiilor de interes public comunicate din oficiu.
ART. 13
Solicitarea informatiilor de interes public, altele decat cele prevazute sa fie comunicate din oficiu, va fi adresata institutiei sau autoritatii publice, in conditiile art. 6 din Legea nr. 544/2001.
ART. 14
(1) Pentru a facilita redactarea solicitarii si a reclamatiei administrative autoritatile si institutiile publice vor pune gratuit la dispozitie persoanei interesate formulare-tip.
(2) Modelele formularelor-tip ale cererii de informatii de interes public si ale reclamatiei administrative sunt prezentate in anexele nr. 1, 2a) si 2b)

Anexa 1, Anexa 2a, Anexa 2b

ART. 16
Termenele pentru comunicarea in scris a unui raspuns solicitantilor de informatii de interes public sunt cele prevazute de Legea nr. 544/2001, si anume:
a) 10 zile lucratoare pentru comunicarea informatiei de interes public solicitate, daca aceasta a fost indentificata in acest termen;
b) 10 zile lucratoare pentru anuntarea solicitantului ca termenul initial prevazut la lit. a) nu a fost suficient pentru identificarea informatiei solicitate;
c) 30 de zile lucratoare pentru comunicarea informatiei de interes public identificate peste termenul prevazut la lit. a);
d) 5 zile lucratoare pentru transmiterea refuzului de comunicare a informatiei solicitate si a motivarii refuzului.

CAP. 6
Sanctiuni
ART. 31

Raspunderea disciplinara a functionarului desemnat pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 se stabileste conform Statutului functionarilor publici, statutelor speciale sau, dupa caz, Codului muncii.
ART. 32
In cazul in care o persoana considera ca dreptul privind accesul la informatiile de interes public a fost incalcat, aceasta se poate adresa cu reclamatie administrativa conducatorului autoritatii sau institutiei publice careia i-a fost solicitata informatia.
ART. 33
Persoana care se considera vatamata in drepturile sale poate depune reclamatia administrativa prevazuta la art. 32 in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta a refuzului explicit sau tacit al angajatilor din cadrul autoritatii sau institutiei publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 si ale prezentelor norme metodologice.