REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

    Consiliul local reprezintă autoritatea administraţiei publice locale, aleasă în vederea soluţionării problemelor de interes local ale oraşului, care în temeiul art.5 al Legii nr. 215/2001- legea administrației publice locale se bucură de un statut autonom, în sensul că ea deliberează asupra intereselor specifice ale colectivităţii locale şi hotărăşte cu privire la modul de realizare a acestora. Concomitent cu realizarea interesului legitim al cetățeanului, consiliul local ca autoritate locală are obligația ca în unitatea administrativ-teritorială în care este ales să aplice și să respecte legea, să satisfacă interesele naționale, aceasta relevând coerența și unitatea sistemului administrației publice românești. Încă de la prima versiune a Legii nr.70/1991- privind alegerile locale, consiliile locale sunt alese prin vot universal,egal,direct,secret și liber exprimat. Numărul membrilor fiecărui consiliu local se stabileşte prin ordin al prefectului, în funcţie de numărul locuitorilor comunei, oraşului sau municipiului, raportat de Institutul Naţional de Statistică la data de 1 ianuarie a anului în curs. Conform reglementărilor legislative, lucrările ședinţei de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă consilier, asistat de doi consilieri dintre cei mai tineri.
Consiliul local se organizează și funcționează în temeiul principiilor descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit, dispune de resursele financiare,precum și de bunurile proprietate publică și/sau privată ale orașului.
Consiliul local are inițiativă și hotărăște,în condițiile legii, în toate problemele de interes local și aprobă, la propunerea primarului, statutul orașului, regulamentul de organizare și funcționare, statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local, bugetul local,modul de utilizare a rezervei bugetare, contractarea împrumurilor,impozitele și taxele locale, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local, strategiile privind dezvoltarea economică,socială și de mediu a unității administrative-teritoriale precum și documentaţiile de amenajare a teritoriului.
De asemenea,asigură,potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind: educaţia,serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială,sănătatea,cultura,tineretul, sportul,ordinea publică,situaţiile de urgenţă,protecţia şi refacerea mediului, dezvoltarea urbană, activitatea cultelor religioase,etc.
Autoritatea executivă este reprezentată de Primar ales,de asemenea, prin vot democratic.