Go to Top

Proiecte POR

1.    Denumire proiect: „Dezvoltarea integrată  a Orașului Ianca- crearea și modernizarea spațiilor publice urbane și  modernizarea spațiilor verzi în UAT Ianca”.
Faze:
♦2009-elaborat studiu de  fezabilitate
-depus cerere finanțare
♦2010 –  admisă contestația pentru respingerea cererii de finanțare
♦2011 –  elaborat proiect tehnic
♦2012 –  întocmirea inventarului public, fază premergătoare încheierii contractului de finanțare.
Conținut proiect:
♦asfaltare străzi pietruite pe zona Ianca,Perișoru,Oprișenești,Plopu și Gara Ianca;
♦reabilitare centru civic Ianca;
♦amenajat trotuare de-a lungul străzilor deja asfaltate  pe zona Ianca;
♦amenajat trotuare de-a lungul străzilor ce urmează a fi asfaltate pe zona Ianca.

Valoare proiect : 54 901 311 lei

2.    Denumire proiect: „Împlementarea unui sistem de supraveghere în vederea creșterii siguranței și prevenirii criminalității”.
Faze:
♦2009 –  elaborat studiu de  fezabilitate
– depus cerere finanțare
♦2010 –  admisă contestația pentru respingerea cererii de finanțare;
♦2011 –  elaborat proiect tehnic;
♦2012 –  întocmirea inventarului public, fază premergătoare încheierii contractului de finanțare.
Conținut proiect: – amplasarea  unui număr de 120 de camere de supraveghere în zone cu vulnerabilitate ridicată din Ianca, Perișoru, Oprișenești, Plopu  și Gara Ianca.

Valoare proiect : 1 562 442 lei

3.    Denumire proiect: „Europa pentru cetățeni”
Faze: 2012 – elaborare cerere de finanțare, în curs
Conținut– accesare de fonduri europene privind îmbunătățirea relațiilor româno-franceze.
………………………..
Denumire proiect: ” Reabilitarea  și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în Orașul Ianca”- POS Mediu
Faze:
♦2009 – înființarea Operatorului Regional, în speță Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila și a Agentiei de Dezvoltare Intercomunitară Brăila în care sunt incluse 45 de unități administrativ teritoriale, printre care se regăsește și Ianca.
– este parte a unui Master Plan depus la Bruxelles de inițiatorii acestui mega proiect,în speță, Agenția de Dezvoltare Intercomunitară, Compania de Utilități Publice, Consiliul Județean Brăila și Primăria Brăila.
♦2010 – se întocmește studiul de fezabilitate
– se depune cererea de finanțare
♦2011 – este elaborat  și finalizat proiectul tehnic
♦2012 – organizarea licitațiilor internaționale
– debutul lucrărilor fizice
♦2014 – termen de finalizare a proiectului.
Conținut proiect:
♦reabilitarea stației de pompare/captare Gropeni,impusă de riscul ca vechea stație să fie înghițită de Dunăre ca urmare a    eroziunii de mal (apa înaintând cam 15 m în cca 20 de ani), fenomen accentuat și de tăierile de păduri.
♦executarea lucrărilor hidrotehnice de apărare pe o lungime de cca1 kmpentru prevenirea eroziunii de mal;
♦construirea unei stații de tratare a apei în localitatea Gropeni
♦construirea a două noi stații de pompare apă potabilă în localitatea Gropeni, ce va asigura necesarul de apă potabilă pentru    aglomerarea Ianca și Făurei;
♦reabilitarea conductei de aducțiune a apei potabile în rezervorul de înmagazinare pe o lungime de 75,88 km;
♦reabilitarea stației de pompare apă potabilă Ianca;
♦realizarea unui rezervor nou de înmagazinare a apei cu un volum de 2500 mc, rezistent la îngheț și cutremur;
♦reabilitarea rețelei de distribuție a apei potabile pe o lungime totală de 10,88 km;
♦extinderea rețelei de distribuție a apei potabile pe o lungime totală de 1,22 km.
♦montarea de hidranți de incendiu din 100 m în 100 m.
♦construirea a două stații de pompare ape uzate către Stația de epurare Făurei;
♦reabilitarea conductei de refulare ape uzate pe o lungime totală de 23,3 km.
♦reabilitarea rețelei de canalizare existente pe o lungime totală de 5,28 km;
♦extinderea rețelei de canalizare pe o lungime totală de 14,07 kmce include strazile: Gării, Sărățeni, Parcului, Morii, Zorilor,    Viilor, Teilor, Mecanizatorilor, Rozelor, Primăverii și Calea Brăilei.

Valoare proiect Ianca  9 487 425 euro,fără TVA, din care 1.352.441 euro pentru sistemul de apă si 8.134.984 euro pentru cel de canalizare.

Valoare proiect regional Gropeni-Ianca-Făurei  20.241.210 euro

4.    Denumire proiect: ”INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURA ORAȘULUI IANCA PENTRU REVITALIZAREA FIZICA, ECONOMICA SI SOCIALA A COMUNITATILOR DEFAVORIZATE”

♦ Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Ianca, in calitate de Beneficiar, implementeaza proiectul „lnvestitii in infrastructura Orașului Ianca pentru revitalizarea fizica, economica și socială a comunitătilor defavorizate”, cod SMIS 125976, finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 13: ”Sprijinirea regenerarii orașelor mici și mijlocii”, Prioritatea de investitii 9B: ”Promovarea incluziunii sociale, combaterea sarăciei ei a oricărei forme de discriminare”, Obiectiv specific: „lmbunătătirea calitătii vietii populatiei in orașele mici și mijlocii din Romania”.

♦ Valoarea totală a proiectului este de 15.957.181,28 lei. Valoarea totală nerambursabila din FEDR (Fondul European de Dezvoltare Regională) este de 12.768.017,52 lei, iar din bugetul national este de 1.952.755,58 lei. Valoarea cofinantării eligibile a Beneficiarului este de 300.423,95 lei. Valoarea neeligibilă inclusiv TVA este de 935.984,23 lei.

♦ Obiectivul general al proiectului este oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizica, economica și sociala a comunitatilor defavorizate din Orașul Ianca, Judetul Braila, prin modernizarea parcului din oraș, a unor străzi (Str. Orizontului, Str. Viilor, Str. Salcamilor), parcari ce deservesc accesul catre institutii de interes public (Parcarea din proximitatea Casei de Cultura Ianca delimitate de blocurile F3, F4 si F5) dar și modernizarea, realibilitarea si dotarea Casei de Cultură a Orașului Ianca.

♦ Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Modernizarea parcului din oraș, a strazilor Orizontului, Viilor, Salcâmilor, a parcarilor ce deservesc accesul către institutii de interes public (Parcarea din proximitatea Casei de Cultura Ianca).
2. Modernizarea, reabilitarea și dotarea Casei de Cultura a Orasului Ianca.
3. Crearea de facilitati / adaptarea infrastructurii / echipamentelor pentru accesul persoanelor cu dizabilitati.

♦ În cadrul proiectului se au în vedere:
1.Amenajarea unei esplanade cu o suprafata de 1810 mp.
2.Cladirea Casei de Cultură Cu o suprafată construită de 673 mp, regim de înaltime subsol, parter și etaj si o suprafată desfășurată de 1.608,32 mp. Lucrările de reabilitare modernizare și dotare la subsol, parter și etaj, constau in: Iucrari de dezafectare a elementelor de arhitectură; Iucrari de desfacere a instalatiilor sanitare, termice, de ventilatie și electrice, Iucrari de reabilitare, inlocuirea instalatiilor de apa si canalizare, instalatie electrica și corpuri de iluminat, distributia termica, corpuri de incalzire si climatizare, hidranti interiori și stingătoare.
Lucrarile exterioare la clădirea existenta constau in reparatii la fatade, acoperis tip șarpanta cu învelitoare tip tiglă Lindab de sala de spectacole, hidroizolatie cu membrană Ia terase, zugraveli la fatade.
Dotări: mobilier, recuzita, instrumente muzicale, aparat proiectie film, stalpi de iluminat, cutie hidranti, stingator de incendiu, coșuri de gunoi. Utilaje: sistem actionare cortină pluș, hidrofor, grup pompare hidranti interior, ventilo—convectoare, chiler, centrala tratare aer.
3.Amenajarea unei parcari pe strada Parcului ei aferent Casei de Cultura Ianca
4.Modernizarea strazilor Orizonului, Viilor, Salcamilor.

♦ Durata de implementare a proiectului este de 62 de Iuni: respectiv de la data 01.06.2018 pană la 31.07.2023

5.    Denumire proiect: „TRANSPORT PUBLIC URBAN MODERN IN ORAȘUL IANCA, JUD. BRĂILA”

♦ Unitatea Administrativ Teritoriala Orasul lanca, in calitate de Beneficiar, implementeaza proiectul „Transport public urban modern în Orasul lanca, jud. Brăila”, cod SMIS: 130537, finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3: „Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investitii 4E: „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, in special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilitătii urbane multimodale durabile si a masurilor de adaptare relevante pentru atenuare”.

♦ Valoarea totala a proiectului este de 23.039.923,06 lei. Valoarea totală eligibila este de 18.875.021,14 lei, din care valoarea sumei eligibile nerambursabile din FEDR (Fondul European de Dezvoltare Regionala) este de 16.043.767,98 lei, iar din bugetul national este de 2.453.752,72. Valoarea cofinantarii eligibile a Beneficiarului este de 377.500,44 lei. Valoarea neeligibila inclusiv TVA aferentă cheltuielilor neeligibile 3.031.589,92 lei. Valoarea TVA neeligibila aferenta cheltuielilor eligibile: 1.133.32,00 lei.

♦ Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon in orasul lanca si promovarea mobilitatii urbane durabile, conform Planului de Mobilitate Urbană Durabilă, avand la baza utilizarea transportului public auto de calatori, si a modurilor de deplasare nopoluante, cu efect asupra reducerii numarului de deplasari cu transportul privat cu autoturisme.

♦ Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Dezvoltarea unui transport public auto de calatori de înalta calitate, atractiv si eficient, prin asigurarea mijloacelor de transport, infiintarea de trasee si modernizarea sistemului de transport prin introducerea de sisteme de informare a pasagerilor si ,,eticketing”.
2. Asigurarea unui impact pozitiv direct asupra reducerii emisiilor de echivalent CO2 in orasul lanca prin utilizarea de autobuze hibride de tip diesel/electric, in cadrul sistemului de transport public de calatori.
3. Cresterea intermodalitatii intre vehiculele private si transportul public, bicicleta si mersul pe jos.
4. Reducerea cotei modale a deplasarilor cu vehicule private.

♦ In cadrul proiectului se au in vedere:
lnfiintarea traseelor de transport in comun pe care vor circula cele 4 autobuze de tip hibrid; Amenajarea unui terminal (locul de parcare si de pornire in cursa), respectiv refacerea stratului de uzură a unei platforme existente unde va functiona acesta; lnfiintarea de Statii de autobuz pentru asteptare si adapost calatori, inclusiv trotuare de legătură cu cele existente: 39 bucăti; lnfiintarea de locuri de parcare auto (in zona statiilor de autobuz sau a statiilor CF): 228 locuri; lnfiintarea unor piste de ciclism si locuri de parcare pentru biciclete, inclusiv conexiune intre piste si trotuare existente, amenajarea unor spatii verzi prin însamantare cu gazon si locuri de odihna echipate cu banci montate intre trotuarele existente si pistele destinate ciclistilor pe strada Brailei (5600 m); Lucrari de interventie la carosabilul străzilor (7352.50 km) pe urmatoarele străzi: str. Rozelor, str. Ceferistilor, str. Oncescu, str. Școlii tronson I, str. Scolii tronson ll, str. Fabricii (tronson intre str. Scolii — str. Brailei) si str. Fabricii (tronson ll) si str. Fabricii (tronson ll) DC36 km0+000—km2, respectiv str. Sloboziei si Ion Corciu in Perisor, str. Tineretului, Plopu DC37, str. 1 Decembrie DC37 (str. 1 Decembrie), str. Nr 1 (str. Garii), Gara lanca, 1 buc; Realizarea unor marcaje pentru trecerea pietonilor, pentru fluidizarea fluxului de trafic pedestrian in zonele de transport intermodal (zone cu statii de autobuze, parcări pentru autovehicule sau biciclele din apropierea statiilor).

♦ Durata de implementare a proiectului este de 88 de luni: respectiv de la data 01.04.2016 pâna la 31.07.2023
♦ Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Sari la conținut